Saltar al contenido

C1: Cultura, participació i civisme digital.

Definició de la competència

Utilitzar de manera eficient, cívica i segura els recursos de què disposa la ciutadania en la societat digital, i aplicar-los selectivament en els diversos àmbits de la vida quotidiana, amb la finalitat del desenvolupament personal, la participació i la col·laboració en la societat.

Realitzacions competencials i indicadors d’assoliment

Les realitzacions competencials es lliguen amb indicadors d’assoliment que faciliten l’elaboració esmicolada dels criteris d’avaluació de cada competència.

Realitzacions competencialsIndicadors
Identificar els recursos de què disposa la ciutadania per informar-se, comunicar-se, actuar i participar en la societat digital i en xarxa.

Identifica de manera àmplia la tipologia de serveis per a la vida quotidiana que es pot obtenir a través d’Internet i la resta de les TIC.

Obtenir la informació, recurs o servei que es requereix a través d’Internet, interactuant amb proveïdors de serveis diversos de manera segura.

– Consulta informació, i localitza i descarrega recursos diversos. Puja arxius a un servidor d’emmagatzematge.

– Fa transaccions de tipus complex: sol·licituds de feina, tràmits administratius, operacions bancàries.


-Utilitza el comerç electrònic com un mitjà per fer transaccions comercials. – Utilitza les diverses mesures de protecció per fer gestions en línia i la signatura digital com a mitjà d’identificació electrònica.


– Utilitza aplicacions de realitat augmentada.

Emprar eines col·laboratives per compartir informació, participar i col·laborar amb altres ciutadans.

Empra les principals eines col·laboratives i d’intercanvi d’informació i les seves utilitats.

Fer un ús segur, ètic i cívic de les TIC.

– Utilitza les mesures adequades per garantir la privadesa i seguretat de la informació.

– Identifica i respecta la legislació referent als drets fonamentals i els drets i deures dels consumidors en el comerç electrònic, com també la legislació referent a la propietat intel·lectual.

– Coneix el concepte de dades obertes.

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Continguts

Coneixements

– Què es pot fer per Internet i amb les TIC i quins serveis i recursos es poden obtenir: aprendre i formar-se, emprendre, cercar feina, cercar informació i recursos, col·laborar, participar, actuar, entretenir-se, fer transaccions i tràmits i altres serveis per a la vida quotidiana.

– Elements per actuar de manera emprenedora en el món digital.

– Quins són els tràmits administratius que en la nostra societat es poden fer actualment en línia.

– Què és i per a què serveix la signatura digital. Organismes i entitats on més habitualment es requerirà.

– Eines col·laboratives avançades. – Xarxa socials de diferents tipologies i funcionalitats. – MUVE (Multi-User Virtual Environment), entorn virtual multiusuari. Eines d’entrenament de capacitats, habilitats, competències, lleure… – La sindicació de continguts de tipus multimèdia i escrit: RSS. – Drets fonamentals: protecció de dades personals i l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.

– Drets i deures dels consumidors en el comerç electrònic i respecte a la propietat intel·lectual.

– Drets d’autor i llicències.

– La realitat augmentada

– Internet de les coses: què és i en què ens afecta en la nostra vida quotidiana.

– Què són i per a què serveixen els codis QR.

– L’etiqueta (netiquette): conjunt de normes de convivència i conducta a Internet.

– Els mitjans socials (social media).

– Les dades massives (big data) i la mineria de dades: què són i com afecten la privadesa.

– Les dades obertes (open data).

Procediments

– Consultar informació, localitzar i descarregar recursos diversos. Pujar arxius a un servidor d’emmagatzematge.

– Subscriure’s a butlletins informatius.

– Fer tràmits administratius en línia amb l’Administració i amb altres organismes, pagament de multes, taxes i impostos, petició de subvencions, serveis de salut, reclamacions, etc.

– Fer operacions de comerç electrònic.

– Seguir els passos necessaris per obtenir i emprar la signatura digital.

– Executar les accions necessàries per garantir la privadesa i seguretat de la informació intercanviada.

– Entrar en un MUVE (Multi-User Virtual Environment), entorn virtual multiusuari, i interactuar-hi.

– Participar en un fòrum i en un xat utilitzant adequadament els procediments de crear missatges i respondre’n.

– Aportar informació i interactuar amb d’altres persones a traves de les diferents xarxes socials.

– Configurar programari RSS per rebre continguts.

– Utilitzar de manera eficient i eficaç les aplicacions en línia.

– Utilitzar aplicacions de realitat augmentada.

– Emprar cercadors especialitzats (feina, viatges…)

– Eines per llegir i crear codis QR i el seu funcionament.

– Utilitzar les llicències per a l’ús i distribució de continguts.

Actituds

– Ser conscient de l’evolució constant de les TIC, i que cal aprendre permanentment.

– Mostrar interès i curiositat per ampliar els límits de la cerca d’informació.

– Estar predisposat/ada a fer tràmits en línia i reconèixer els avantatges de fer-ho d’aquesta manera.

– Protegir-se per evitar un ús per part de terceres persones de la signatura digital.

– Prendre les precaucions necessàries a l’hora de fer transaccions i gestions en línia.

– Mostrar respecte vers les opinions i observacions de les persones que participen en un xat, un fòrum, un bloc o una xarxa social.

– Tenir en compte l’etiqueta (netiquette)

– Ser conscient dels riscos en la privadesa de les dades massives (big data)

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Temporalització aconsellada: 15 hores lectives

El quadre següent mostra l’estructura general i l’encaix de la competència C1 Cultura, participació i civisme digital en els nivells de COMPETIC en què s’imparteix:

Realitzacions competencials

Indicadors d’assoliment (COMPETIC 1)

Indicadors d’assoliment (COMPETIC 2)

Identificar els recursos de què disposa la ciutadania per informar-se, comunicar-se, actuar i participar en la societat digital i en xarxa.

Identifica quins serveis i recursos es poden obtenir a través d’Internet i la resta de les TIC i de quina manera poden ser útils per a la vida quotidiana.

Identifica de manera àmplia la tipologia de serveis per a la vida quotidiana que es pot obtenir a través d’Internet i la resta de les TIC.

Obtenir la informació, recurs o servei que es requereix a través d’Internet, interactuant amb proveïdors de serveis diversos de manera segura.

– Cerca i descarrega recursos genèrics i en formats diversos.

– Fa una gestió senzilla per Internet, tipus consulta, compra o participació en un fòrum o formació virtual.

– Reconeix els principals mitjans d’identificació electrònica i n’utilitza els més bàsics.

– Consulta informació, i localitza i descarrega recursos diversos. Puja arxius a un servidor d’emmagatzematge.

– Fa transaccions de tipus complex: sol·licituds de feina, tràmits administratius, operacions bancàries.

– Utilitza el comerç electrònic com un mitjà per fer transaccions comercials.

– Utilitza les diverses mesures de protecció per fer gestions en línia i la signatura digital com a mitjà d’identificació electrònica.

– Utilitza aplicacions de realitat augmentada i de QR.

Emprar eines col·laboratives per compartir informació, participar i col·laborar amb altres ciutadans.

– Distingeix quines són les principals eines col·laboratives i d’intercanvi d’informació i les seves utilitats.

– Utilitza les xarxes socials per a comunicar-se i compartir informació.

Empra les principals eines col·laboratives i d’intercanvi d’informació i les seves utilitats.

Fer un ús segur, ètic i cívic de les TIC.

– Aplica els hàbits bàsics per a la salut, ergonomia i respecte mediambiental en l’ús d’un ordinador o dispositiu.

– Utilitza les mesures elementals per garantir la privadesa i seguretat de la informació. (NOU!)

– Identifica i respecta la legislació referent als drets fonamentals i els drets i deures dels consumidors en el comerç electrònic, com també la legislació referent a la propietat intel·lectual.

– Coneix el concepte de dades obertes.

 

 

Programari necessari

  • Sistema operatiu.
  • Sistemes de protecció antivirus.
  • Altres sistemes de protecció.
  • Paquet d’ofimàtica.
  • Navegador.

Programari que pot utilitzar-se per treballar aquesta competència

Per la realització d’aquest bloc recomanem que s’utilitzin els següents programes:

  • Sistema operatiu Microsoft Windows.
  • Sistema operatiu Linkat

http://linkat.xtec.cat/portal/index.php

  • Sistemes de protecció antivirus:

Avast! http://www.avast.com/es-es/index

Avira http://www.avira.com/en/avira-free-antivirusAltres sistemes de protecció:

SpyBot http://www.safer-networking.org

Ad-aware https://www.adaware.com

Sygate http://sygate-personal-firewall.softonic.com

Les xarxes socials

Consideracions prèvies: L’etiqueta a les xarxes socials (NOU!)

Cal deixar molt clares als alumnes les normes d’etiqueta a l’hora de participar en les xarxes socials. Aquí teniu en teniu un resum (Torres i Vilatarsana, M. Com es regula la comunicació interpersonal a Internet? La ‘netiqueta’. Recuperat de https://goo.gl/2yopvS)

Respectar  la imatge de l’interlocutor. Eviteu els missatges que suposin un atac a la imatge de l’interlocutor o, dit amb altres paraules, estalvieu qualsevol enunciat ofensiu per a la resta de participants.Els missatges no poden ser redactats amb voluntat d’ofendre ni utilitzar llenguatge groller.No feu declaracions calumnioses, amb voluntat d’incitar a l’odi racial, contràries a la legislació vigent o a la Declaració Universal  dels Drets Humans. No oblideu mai que a l’altre costat del teclat hi ha altres persones; sigueu sempre correctes i seguiu les normes elementals de respecte quan expresseu les vostres idees.Atenueu els missatges transgressors. En el cas dels fòrums de debat i de les llistes de distribució, és fonamental regular les polèmiques i mirar de minimitzar qualsevol brot de violència verbal. Cal tenir en compte, a més, que si un usuari envia un correu recriminatori, aquest correu arribarà  no només a l’usuari al·ludit sinó també a tots els membres del fòrum o de la llista. Dit d’una altra manera, aquest tipus d’intercanvis equivaldrien a una discussió privada que es dugués a terme en un espai públic.No recrimineu ningú públicament; si cal recriminar algú perquè no segueix les normes, feu-ho per e-mail privat.Repareu qualsevol missatge transgressor: cal excusar-se i/o justificar-se. De vegades, els fòrums de discussió o els xats sobre temes punyents poden encendre els ànims dels participants de la mateixa manera que si s’intervé en una tertúlia radiofònica o en una reunió de veïns. També, per error, es poden cometre errors no intencionats com l’enviament d’un correu personal a un fòrum o a una llista de distribució o una intervenció desencertada en un xat . En tots aquests casos convé excusar-se.   No violar l’espai dels altres usuaris. No llegiu els missatges adreçats a d’altres usuaris.      

Respectar el temps dels altres. Quan envieu un missatge de correu electrònic o participeu en un grup de discussió, esteu ocupant el temps dels altres (o espereu fer-ho). És responsabilitat vostra assegurar que no malgasten el seu temps si llegeixen els vostres missatges.Aquest principi pot concretar-se en la recomanació d’evitar correus de resposta automàtica. Molts servidors ofereixen aquest servei a l’usuari quan preveu no atendre el correu durant un període de temps, com per exemple, les vacances.  

Adequar els enunciats al context. Les netiquetes s’adeqüen a cada mitjà. Per posar un exemple, en la majoria de fòrums i llistes de distribució es demana que els participants signin els correus amb el seu nom real mentre que, en canvi, en els xats cada participant usa un sobrenom o nickname. Aquesta pràctica, tan habitual en els xats, seria inimaginable —i fins i tot reprovable— en un fòrum o en una llista de distribució.Tingueu present en quin lloc del ciberespai sou. La netiqueta varia d’un lloc a un altre. Allò que és perfectament acceptable en un àmbit pot ser espantosament groller en un altre.  

Ús d’emoticones La funció de les emoticones va més enllà de mostrar alegria o tristor a partir d’una simulació del gest facial amb signes del teclat: desenvolupen una funció pragmàtica lligada a l’atenuació d’actes d’amenaça de la imatge dels interlocutors.Quan feu un comentari sarcàstic sense cap tipus de mala intenció, intenteu acompanyar-lo amb una cara somrient 🙂 per evitar que el vostre interlocutor s’enfadi o simplement ho mal interpreti.  

Estalvi de recursos tipogràfics Està molt mal vist fer un ús abusiu de les majúscules (ja que suposa que s’està cridant) o un abús sistemàtic dels colorins a l’hora d’escriure pel canal de xat general.  

 

LES POSSIBILITATS D’INTERNET

PD1. El ventall de possibilitats que ens ofereix Internet

MESURES PER A GARANTIR LA PRIVADESA I LA SEGURETAT

PD2. Les connexions segures i certificades. La signatura digital

EINES COL·LABORATIVES VIRTUALS AVANÇADES

PD3. El xat, el fòrum, el bloc i la wiki

PD4. L’RSS

DRETS I DEURES DELS INTERNAUTES

PD5. Drets i deures dels ciutadans digitals. Dades obertes.

LES XARXES SOCIALS (NOU!)

PD6. Facebook, un exemple de xarxa social

PD7. LinkedIn

PD8. D’altres xarxes socials especialitzades

CULTURA DIGITAL

PD9. Les aplicacions de la realitat augmentada

PD10. Els codis QR

PD11. L’internet de les coses