Saltar al contenido

PD2. Les connexions segures i certificades. La signatura digital

Objectius

 • Conèixer què és una connexió segura i què una connexió certificada.
 • Aprendre què és, per a què serveix i com sol·licitar un certificat digital.

Continguts

Conceptes:

 • Connexió segura.
 • Connexió certificada.
 • Certificat digital personal.

Procediments:

 • Navegació per Internet tot discriminant quan es fa a través d’una connexió segura i d’una connexió certificada. Familiaritzar-se amb les eines que el navegador proporciona a tal efecte.
 • Procés per a demanar un certificat digital i fer-lo servir.

Proposta d’activitats

 • El o la docent explicarà, breument, què són les connexions segures i les connexions certificades i assenyalarà els elements del navegador que ajuden a identificar-les. Es realitzarà un breu debat per a comentar  els  avantatges que aquestes connexions ofereixen a les persones usuàries per tal de protegir-se davant de possibles problemes.
 • Visualitzar la pàgina web de l’Agència Catalana de Certificació i especialment  l’apartat dedicat a la ciutadania. Presentar  els  avantatges que el certificat ofereix.
 • Realitzar els tràmits necessaris per a obtenir el Certificat Digital ciutadà. Cal tenir en compte que l’alumnat  haurà de realitzar part d’aquesta tramitació de forma presencial. El grup-aula es pot subdividir en grups de manera que només les persones voluntàries realitzin de forma real aquest tràmit, tot explicant a la resta de membres de l’aula la seva experiència.
 • Realitzar algun tràmit que no requereixi la disponibilitat de certificat digital, com per exemple, sol·licitar un informe de vida laboral (que arribarà per correu postal al domicili de la persona sol·licitant).
   

Activitats d’ampliació

 • Tenint en compte que existeixen diferents possibilitats d’obtenir una signatura digital, es pot navegar per les pàgines web de les principals entitats certificadores: CERES (CERtificación Española) i  DNI electrònic i cercar informació sobre els seus avantatges i inconvenients respecte a la certificació catalana.

Suggeriments

 • Aquest tema pot resultar dens i complex i, per tant, serà més senzill de treballar a l’aula a partir d’exemples concrets. La major part dels sistemes de correu electrònic treballen a través de connexions segures. D’una altra banda, les pàgines web oficials que ofereixen tràmits virtuals ho fan, habitualment, a través de connexions certificades.
 • Tot i que resulta important que les persones estudiants coneguin què és i com es tramita la signatura digital, no podem obligar  a l’alumnat a que realitzi la tramitació, per les possibles implicacions legals. Per tant, es recomana que la persona docent hagi tramitat prèviament el seu certificat d’usuari o usuària, de manera que pugui realitzar una demostració de la seva utilitat, tot fent-lo servir per a realitzar algun tràmit senzill a través d’Internet.

Recursos

Oficina virtual de l’Agència Tributària: https://www.agenciatributaria.gob.es/

Espai de tràmits en línia del Servei d’Ocupació de Catalunya: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/inici

Sede electrònica de la Seguretat Social: https://sede.seg-social.gob.es/Sede_1/index.htm