Saltar al contenido

C8: Presentació de continguts.

C8. Presentació de continguts

Definició de la competència

Dissenyar presentacions gràfiques, integrant objectes de diferent naturalesa, per presentar documentació i informació en diferents suports, destinada a ser projectada, impresa i/o publicada per Internet.

Realitzacions competencials i indicadors d’assoliment

Les realitzacions competencials es lliguen amb indicadors d’assoliment que faciliten l’elaboració esmicolada dels criteris d’avaluació de cada competència.

Realitzacions competencials Indicadors d’assoliment
Dissenyar una presentació. – Crea, desa, edita i dóna format a una presentació utilitzant, si cal, assistents i plantilles predefinides.
Inserir gràfics, diagrames i altres objectes – Insereix objectes ja existents: taules, gràfics, fulls de càlcul, fotografies.

– Empra autoformes i utilitats de dibuix.

Preparar per a la projecció i/o impressió en diferents formats. – Selecciona el format més adequat per a la impressió de la presentació.

– Selecciona el mode més adequat de visualització.

Introduir-se en l’ús bàsic de presentacions col·laboratives i en línia. – Introdueix contingut en una presentació col·laborativa i en línia.

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Continguts

Coneixements – Conceptes generals sobre presentacions i disseny.

– Característiques de l’aplicació i el seu ús.

– L’assistent de presentacions. L’ús de plantilles predefinides.

Procediments – Crear una presentació de nivell bàsic i donar-li format a partir d’una diapositiva en blanc.

– Emprar autoformes i utilitats bàsiques de dibuix.

– Inserir objectes diversos en una presentació.

– Afegir, eliminar i duplicar diapositives i modificar-ne l’ordre.

– Triar plantilles predefinides per crear una presentació pròpia.

– Visualitzar o imprimir en diversos formats.

– Introduir contingut en una presentació col·laborativa i en línia.

Actituds – Valorar l’ús de presentacions per compartir i presentar documents i informació.

– Ser conscient que una presentació no és tot el document o informació que es vol presentar, sinó un resum, una síntesi.

– Tenir interès per que la informació es presenti de manera atractiva i que sigui fàcil d’entendre.

– Ser conscient de la utilitat de les aplicacions en línia de presentació de continguts.

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

El quadre següent mostra l’estructura general i l’encaix de la competència C8 Presentació de continguts en els nivells de COMPETIC en què s’imparteix:

Realitzacions competencials Indicadors d’assoliment (COMPETIC 2) Indicadors d’assoliment (COMPETIC 3)
Dissenyar una presentació. – Crea, desa, edita i dóna format a una presentació utilitzant, si cal, assistents i plantilles predefinides. – Configura i dóna un format adequat a una presentació.

– Genera plantilles.

– Insereix notes per a l’orador/a.

Inserir gràfics, diagrames i altres objectes – Insereix objectes ja existents: taules, gràfics, fulls de càlcul, fotografies.

– Empra autoformes i utilitats de dibuix.

– Crea i dóna format a taules, gràfics, organigrames, diagrames.

– Insereix filtres d’àudio i vídeo.

– Crea vincles amb altres documents o dins de la mateixa presentació.

Preparar per a la projecció i/o impressió en diferents formats. – Selecciona el format més adequat per a la impressió de la presentació.

– Selecciona el mode més adequat de visualització.

– Introdueix animacions i efectes de presentació.

– Converteix la presentació en format web i la puja a Internet.

Introduir-se en l’ús bàsic de presentacions col·laboratives i en línia. – Introdueix contingut en una presentació col·laborativa i en línia.

Temporalització aconsellada: 15 hores lectives

Programari necessari

  • Paquet ofimàtic amb programa de presentacions de diapositives.

Relació de programari que pot utilitzar-se per treballar aquesta competència

Recomanem que s’utilitzin els següents programes: