Saltar al contenido

COMPETIC

Els ensenyaments d’informàtica a l’educació d’adults —COMPETIC— tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

Les competències que s’hi treballen són les següents:

C1: Cultura, participació i civisme digital.
C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
C3: Navegació i comunicació en el món digital.
C4: Tractament de la informació escrita.
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6: Tractament de la informació numèrica.
C7: Tractament de les dades.
C8: Presentació de continguts.

Aquests ensenyaments s’estructuren en quatre cursos, als quals s’hi treballen les diferents competències d’acord amb la distribució següent: 

C1C2C3C4C5C6C7C8
COMPETIC Inicial X X
COMPETIC 1X X
COMPETIC 2 X X X X X
COMPETIC 3 X X X