Saltar al contenido

IOC

L’IOC és l’institut d’ensenyament a distància del Departament d’Ensenyament que posa al teu abast una àmplia oferta formativa i et permet estudiar d’una manera flexible i adaptada a les teves necessitats.

El certificat COMPETIC és la certificació acreditativa de la competència digital. A l’IOC pots estudiar a distància el nivell avançat d’aquesta certificació, l’anomenat COMPETIC3. Els certificats COMPETIC són equivalents a tots els efectes amb els certificats ACTIC.

La competència digital és la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

https://ioc.xtec.cat/educacio/competic

REQUISITS per fer CMOPETIC 3 a la IOC

 • Tenir 18 anys o més (o complir-los dins el termini de realització del curs).
 • Tenir un dels següents certificats:
  • Certificat de nivell ACTIC 2 (nivell mitjà)
  • Certificat de COMPETIC 2
  • Certificat de superació de l’assignatura Competències TIC de la UOC.
  • Certificat de superació de l’assignatura Competències digitals de FP de la UOC

Només es pot accedir al curs de COMPETIC 3 si es té algun d’aquests quatre certificats. Cap altre certificat permet accedir al curs. Si no es té cap dels quatre certificats anteriors, recomanem que us informeu sobre la possibilitat de realització de les proves d’ACTIC 2.

PREUS COMPETIC 3 de la IOC (2021)

Una competència: 40 euros

Dues competències: 80 euros

En cas de renúncia a la matrícula (total o parcial) un cop s’ha efectuat el pagament, l’IOC no en retorna l’import.

COMPETIC 3: INFORMACIÓ GENERAL

Els cursos COMPETIC són uns cursos que permeten aconseguir un certificat de competències en tecnologies de la informació i la comunicació.

Hi ha els següents nivells de COMPETIC: inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3. Els nivells inicial, 1 i 2 es poden cursar en Centres de Formació d’Adults. El nivell 3 es pot cursar es pot cursar als CFA i també a l’IOC.

El nivell COMPETIC 3 suposa un domini avançat de les tecnologies de la informació i la comunicació en relació amb els seus àmbits específics d’aplicació. Aquest nivell correspon a una persona usuària que té un ampli domini d’aquestes tecnologies i que disposa de capacitat per aprofitar al màxim les prestacions que ofereixen les tecnologies de la informació i la comunicació, de construir usos alternatius i de donar suport a altres persones perquè puguin millorar el desenvolupament de les seves competències.

El COMPETIC 3 s’estructura en cinc cursos diferents, que s’anomenen competències:

C4: Tractament de la informació escrita (Tractament de text)
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment (Multimèdia)
C6: Tractament de la informació numèrica (Full de càlcul)
C7: Tractament de les dades (Bases de dades)
C8: Presentació de continguts

Per poder aconseguir el certificat COMPETIC 3 cal superar com a mínim dues d’aquestes competències, i si se’n superen més aquestes també es reflecteixen en el certificat. El certificat COMPETIC 3 detalla les competències que el seu titular ha superat per tal d’aconseguir-lo. Cada competència suposa 35 hores de treball.

EQUIVALÈNCIA COMPETIC 3 AMB ACTIC 3 

El Decret 57/2020 de 19 de maig estableix l’IOC com a «centre públic singular per a la impartició específica dels ensenyaments no universitaris en la modalitat d’educació no presencial» (art.1). En aquest mateix decret hi figura (article 29 i annex 1.3) els estudis de Competic 3 com a part de l’oferta formativa de l’IOC.

En l’ORDRE PRE/206/2017, de 4 de setembre, de reconeixement de l’equivalència entre els certificats de competència digital de l’educació de persones adultes (COMPETIC) i els certificats d’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC), s’estableix l’equivalència a tots els efectes dels certificats de COMPETIC 3 amb els certificats d’ACTIC 3.

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES PER CURSAR COMPETIC 3 

L’IOC fa una aposta decidida pel programari lliure i multiplataforma . Els diferents cursos Competic a l’IOC es basen exclusivament en programari lliure. L’alumne pot descarregar-se i instal·lar-se aquest programari de forma totalment gratuïta i sigui quin sigui el seu sistema operatiu:

 • paquet ofimàtic LibreOffice en les competències C4, C5, C6, C7 i C8.
  programari lliure multimèdia Gimp, Inskape, Audacity i OpenShot per a la competència C5.

Per tal que el professorat pugui donar suport, accedir i corregir totes les activitats d’avaluació contínua, no s’acceptaran treballs dels alumnes presentats amb programari diferent de l’especificat en cada competència.

PROCEDIMENT DEL SORTEIG DE PLACES de la IOC

Quan es formalitza la preinscripció, s’assigna un número de sol·licitud, que figura a l’expedient de l’alumne.

Només entraran dins el procediment de sorteig aquells alumnes que tinguin com a estatus de la sol·licitud «Validat pendent de sorteig». La resta d’alumnes queden exclosos del sorteig perquè la sol·licitud no reuneix les condicions d’inscripció fixades a les instruccions.

El procediment serà el següent:

D’una bossa que conté 10 boles amb les xifres del 0 al 9 es fan nou extraccions consecutives amb reposició. Així, s’obtenen les xifres primera, corresponent a les centenes de milió, segona corresponent a les desenes de milió, fins a la novena corresponent a les unitats, d’un número entre el 0 i el 999.999.999. Es fa la divisió entera entre aquest nombre i el nombre total de sol·licituds i s’obté el quocient i el residu. Es pren com a resultat del sorteig el número següent al residu de la divisió. A partir d’aquest número, l’ordenació es fa en sentit ascendent.