Saltar al contenido

COMPETIC 1

Currículum i propostes pedagògiques per al nivell

C1: Cultura, participació i civisme digital.
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
C6: Tractament de la informació numèrica.
Orientacions

El nivell de COMPETIC 1 complementa les competències adquirides al llarg del curs de COMPETIC Inicial. Per tant, cal assegurar que, en començar el nvell 1, l’alumne ja disposa d’un domini elemental de les competències corresponents a COMPETIC Inicial:

  • C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu
  • C3: Navegació i comunicació en el món digital
  • C4: Tractament de la informació escrita, totes treballades al llarg del curs de COMPETIC Inicial.

Al finalitzar amb aprofitament el curs de COMPETIC 1 l’alumne haurà de mostrar que té un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació i que se n’inicia en el coneixement i ús.

C1: Cultura, participació i civisme digital. (COMPETIC 1)
C2: Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu. (COMPETIC Inicial)
C3: Navegació i comunicació en el món digital. (COMPETIC Inicial)
C4: Tractament de la informació escrita. (COMPETIC Inicial)
C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. (COMPETIC 1)
C6: Tractament de la informació numèrica. (COMPETIC 1)

Per aconseguir un desenvolupament d’aquestes competències, cal tenir en compte que totes presenten determinats continguts, procediments i actituds que estan en estreta relació i complementarietat, per tant:

  • No és convenient treballar cadascuna de les competències sempre de forma aïllada.
  • Cal omplir-les de significat, de contingut significatiu per a l’alumnat; cal exercitar-les i, alhora, fer-les útils en la resolució de les situacions que el món físic i social planteja.

Per exemple, si un alumne de COMPETIC 1 ha de seguir un curs de formació en línia (COMPETIC 1, C1), haurà de posar en joc determinats procediments relatius a les tres competències que es treballen en el nivell i a les que ja s’han treballat en el nivell de COMPETIC Inicial:

Accedir a un web escrivint l’adreça a la barra d’adreces i consultar-hi informació. (COMPETIC Inicial, C3) Crear un nou document de text i desar-lo.(COMPETIC Inicial, C4) Organitzar fitxers de manera bàsica.(COMPETIC Inicial, C2) Visualitzar vídeos des d’Internet. (COMPETIC 1, C5)

Cal tenir en compte que hi ha realitzacions competencials i procediments que són susceptibles de generar una infinitat de conductes adequades respecte a una infinitat de situacions noves, per exemple Cerca i descarrega recursos genèrics i en formats diversos. (COMPETIC 1, C1). D’altres, en canvi, només s’apliquen una situació o família de situacions determinada, per exemple, Fer càlculs senzills utilitzant formules i funcions bàsiques amb l’ajut de l’assistent. (COMPETIC 1, C6).

Per tant, en el moment de programar el curs, el docent haurà de tenir en compte les possibles relacions entre les diferents competències que s’hi treballin, tractant-les, sempre que sigui possible, de manera integrada. Recordem que cal entendre les competències digitals com unes capacitats genèriques a partir de les quals el subjecte pot aprendre constantment i adaptar-se de manera dinàmica a un entorn canviant. Es tracta de desenvolupar la competència digital de la persona i no els coneixements estrictament instrumentals basats en productes i programaris concrets.

El nivell de COMPETIC 1 té una durada de 105 hores (3 hores setmanals). Cal distribuir-les de forma equitativa entre les tres competències que s’hi treballen:

  • C1: Cultura, participació i civisme digital. (35 hores)
  • C6: Tractament de la informació numèrica.(35 hores)
  • C5: Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. (35 hores)

Això vol dir que s’ha de procurar que al llarg del curs cal treballar tots els continguts assenyalats al currículum per a cada competència de forma proporcional, ja que en cursos superiors el treball d’aquestes competències està basat en el domini que s’assoleix amb la superació d’aquest nivell.