Saltar al contenido

C4: Tractament de la informació escrita.

Competència C4: Tractament de la informació escrita

Definició de la competència

Emprar un processador de textos per crear, tractar, elaborar i presentar informació i textos, destinats a ser impresos o publicats a Internet

Realitzacions competencials i indicadors

Les realitzacions competencials es lliguen amb indicadors d’assoliment que faciliten l’elaboració esmicolada dels criteris d’avaluació de cada competència.

Realitzacions competencials Indicadors
Dissenyar un document de text Configura i dóna un format adequat a un document usant de manera eficaç les principals utilitats d’un processador
Usar funcionalitats que optimitzen el tractament de la informació escrita – Elabora un document emprant una plantilla de document

– Fa una combinació de correu

Integrar elements diversos en un document: elements gràfics i multimèdia, vincles Integra elements gràfics i multimèdia en un text
Usar amb eficiència documents de text col·laboratius i en línia. Crea i comparteix documents de text col·laboratius i en línia.Configura i dóna un format adequat a un document de text col·laboratiu i en línia.

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Continguts

Coneixements – Les principals funcions avançades de tractament de text.(tabulacions, sagnat, esquemes numerats, vinyetes, interlineat, espaiat… )

– Les principals funcions de format i edició: correctors, encapçalaments i peus, paginació, seccions, salts de pàgina, inserció de taules, cerca i substitució de text, columnes… (NOU!)

– Estils i plantilles. Estils asociats a una taula de continguts.(NOU!)

– Utilitat i tipus de combinació de correu.

– Elements gràfics i multimèdia que poden ser integrats en un document de text.

– Vinculació de documents.

– Possibilitats dels editors de text col·laboratius i en línia.

Procediments – Obrir documents en altres formats.

– Instal·lar un corrector ortogràfic i gramatical i saber utilitzar-lo quan escaigui.

– Configurar el corrector ortogràfic i gramatical. (NOU!)

– Utilitzar i configurar la correcció automàtica. (NOU!)

– Editar un document cercant i substituint text.

– Aplicar opcions de format avançades per donar format al text, paràgraf, pàgina i document: marges, blancs entre paràgrafs, tabulacions, columnes, fons, taules i sagnats. Adequar el format a la finalitat del document. (NOU!)

– Configurar l’encapçalament i el peu de pàgina. (NOU!)

– Aplicar opcions de format d’arxiu.

– Emprar estils predefinits.

– Crear llistes, numeracions i esquemes.

– Combinar un document model amb una llista de dades existent per generar un nou document.

– Inserir imatges, gràfics i taules en un document de text.

– Generar automàticament una taula de continguts. (NOU!)

– Utilitzar i modificar les plantilles de documents. (NOU!)

– Crear i dotar de contingut i format documents col·laboratius i en línia.

– Compartir amb d’altres persones usuàries un document col·laboratiu.

Actituds – Mostrar interès en corregir un document de text amb el corrector automàtic, tenint present les seves utilitats i limitacions.

– Mostrar interès en explotar les eines que ens proporciona el tractament de text i utilitzar-les per estalviar temps i pensant també en el/la receptor/a, editor/a, lector/a, etc. del document.

– Fer un ús racional dels recursos del processador de textos.

– Tenir presents la finalitat del document i la persona destinatària.

– Ser conscient de la utilitat de les aplicacions en línia de tractament de la informació escrita.

Font: RESOLUCIÓ de 14 de juny de 2016 de modificació i Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica d’aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d’Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.

Temporalització aconsellada: 15 hores lectives

El quadre següent mostra l’estructura general i l’encaix de la competència C4 Tractament de la informació escrita en els nivells de COMPETIC en què s’imparteix:

Realitzacions competencials Indicadors d’assoliment (COMPETIC Inicial) Indicadors d’assoliment (COMPETIC 2) Indicadors d’assoliment (COMPETIC 3)
Dissenyar un document de text. – Crea, desa i imprimeix un document de text

– Edita un document de text

– Dóna format bàsic a un document de text.

– Configura i dóna un format adequat a un document usant de manera eficaç les principals utilitats d’un processador. – Configura i dóna un format adequat a un document usant de manera eficaç utilitats avançades i formats personalitzats.
Usar funcionalitats que optimitzen el tractament de la informació escrita. – Usa adequadament les funcions bàsiques d’un processador de textos. – Elabora un document emprant una plantilla de document.

– Fa una combinació de correu.

– Crea plantilles, índexs, formularis.(NOU!)

– Fa servir eines que faciliten el treball col·laboratiu sobre un document.

– Fa una combinació avançada de correu.

– Treballa amb macros.

Integrar elements diversos en un document: elements gràfics i multimèdia, vincles. – Inserir imatges en un document de text. Integra elements gràfics i multimèdia en un text. – Treballa sobre elements inserits en el document: fulls de càlcul, imatges i en modifica el format.

– Crea hipervincles.

– Protegeix el document o parts d’aquest.

Programari necessari

  • Sistema operatiu.
  • Sistemes de protecció antivirus.
  • Paquet d’ofimàtica.
  • Navegador.

Relació de programari que pot utilitzar-se per a treballar aquesta competència

Per a la realització d’aquest bloc recomanem que s’utilitzin els següents programes:

  • Sistema operatiu Microsoft Windows.
  • Sistema operatiu Linkat:

http://linkat.xtec.cat/portal/index.php.

  • Sistemes de protecció antivirus:

Avast!:http://www.avast.com).

Avira: https://www.avira.com

  • Altres sistemes de protecció:

SpyBot: http://www.spybot.info.

Ad-aware:https://www.adaware.com

Sygate: http://sygate-personal-firewall.softonic.com/.

TT1. Tractament avançat: el format de text i paràgraf. Tabulacions i sagnats

TT2. Ortografia i gramàtica. Recerca i substitució de paraules

TT3. Inserir taules, imatges, formes i elements multimèdia

TT4. Les plantilles i els estils i el format avançat de pàgina

TT5. Combinació bàsica de correu

TT6. Edició de textos col·laboratius

TT7. Editar documents de text col·laboratius i en línia

TT8. Crear i compartir documents de text en línia