CFA Pere Calders

  • por
CFA Pere Calders

Llengües
Llengua Catalana i Castellana:

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana i s’imparteixen en tres nivells: llengua catalana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Llengua estrangera: Anglès

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsic per a comunicar-se en llengua anglesa i s’imparteixen en tres nivells: llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc europeu comú de referència per a les llengües).

Informàtica (COMPETIC)
Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.

Al CFA Pere Calders pots estudiar els quatre nivells: COMPETIC Inicial, COMPETIC 1, COMPETIC 2 i COMPETIC 3.

Graduat en Educació Secundària (GES)
Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO). Es poden cursar de manera presencial o semipresencial als centres i aules de formació de persones adultes o als centres i aules de formació de persones adultes que són punts de suport de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

Preparació de proves d’accés a Grau Superior
Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

Telèfon: 93.424.69.17

Correu: info@cfaperecalders.cat

Telegram: https://t.me/cfaperecalders

Horari d’atenció secretaria
dilluns: 17-18h
dimarts, dijous i divendres: 10-12h

https://agora.xtec.cat/cfaperecalders/

CFA Pere Calders
Carrer Calàbria, 66 (1a planta).
08015, Barcelona